Pokus o definici


SlyÅ¡eli jste nÄ›kdy o elektrosmogu? PravdÄ›podobnÄ› ano, ale pokud ne, pokusme se velmi jednoduÅ¡e a lapidárnÄ› o nÄ›jakou struÄnou definici. Jedná se v podstatÄ› o umÄ›le vytvoÅ™ené neionizující záření, které kolem sebe šíří veÅ¡kerá elektrická a elektronická zařízení. Působení tohoto elektromagnetického pole bohužel není bez nepříznivých zdravotních úÄinků na živé organismy. Dá se v podstatÄ› hovoÅ™it o jakémsi skrytém nebezpeÄí souÄasnosti, ale zejména budoucnosti.

Kumulativní úÄinek

Intenzita elektrosmogu se totiž sÄítá a poÅ¡kození zdraví může být tím vÄ›tší, Äím déle a Äím ÄastÄ›ji je mu ÄlovÄ›k nebo jakýkoli jiný organismus vystavován. (Mohli bychom to pÅ™irovnat ke kumulaÄním úÄinkům sluneÄního záření na kůži ÄlovÄ›ka, které může vyústit až v rakovinu kůže.) Chcete-li si tedy své zdraví uchovat a zabránit poruchám srdeÄní Äinnosti, poruÅ¡e metabolismu, fatálním zmÄ›nám v krevním obraze, poklesu plodnosti a mnoha dalším zdravotním poruchám, doporuÄujeme vsadit na maximální ochranu pÅ™ed elektrosmogem, zejména na ochranu pÅ™ed zářením vysílaÄů mobilních operátorů pomocí Äipové karty BioProtect 400.